Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mới nhất

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được sử dụng như một lời cam kết về tư tưởng chính trị, lối sống những phẩm chất đạo đức, việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao, vấn đề tổ chức kỷ luật. Từ đó làm cơ sở để đánh giá, kiểm điểm và xếp loại cuối năm. Dưới đây là những mẫu bản cam kết được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà JES tổng hợp được trong bài viết “Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mới nhất” dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về Bản cam kết tu dưỡng này.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mới nhất

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2021

ĐẢNG BỘ………………
CHI BỘ……………
——-
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

………, ngày ..… tháng …… năm 201…..

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ đảng: ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………….

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu, học tập các quy định,  nghị quyết của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Cụ thể là các nội dung chủ yếu có trong Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối đổi mới của Đảng. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong cuộc sống và công tác, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).
………………………………………………………………………………………………
(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc.

Chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền pháp luật, chính sách của Nhà nước, vận động cán bộ, chủ trương, quan điểm, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng. Tích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ công tác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao)
……………………………………………………………………………………………..

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng. Chấp hành sự phân công của tổ chức. Tự giác chấp hành các quy chế, nghị quyết, quy định của Đảng, nội quy của cơ quan, pháp luật Nhà nước, đơn vị và nơi cư trú)
………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20… (nếu có)

………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm đơn vị, địa phương phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và là căn cứ để đánh giá, kiểm điểm, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tải về tại đây: ban-cam-ket-ren-luyen-1

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của giáo viên, cá nhân

ĐẢNG BỘ………………
CHI BỘ TRƯỜNG……………

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

………, ngày ..… tháng …… năm 201…..

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2021

Họ và tên : …………………… Sinh ngày: ………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………………………………………..

Chức vụ đảng : Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………….

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường ……………………………………………………………….

Sau khi học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết quy định của Đảng và chuyên đề năm 2021, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện, cụ thể là các nội dung trong Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị:

 • Luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và Đảng, phục tùng sự điều động và phân công công tác của Đảng.
 • Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
 • Vận động và tuyên truyền người thân cùng quần chúng nhân dân thực hiện và chấp hành tốt pháp luật, thực hiện tốt các chính sách và chủ trương đổi mới của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

 • Không có biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống.
 • Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Có lối sống giản dị, trong sáng, mẫu mực của một người giáo viên.
 • Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về điều đảng viên không được làm.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

 • Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
 • Tích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 • Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc
 • Thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

4. Về tổ chức kỉ luật

Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, sự phân công, quyết định, chỉ thị, điều động của tổ chức. Đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện đúng và đủ những gì đã được đề cập trong Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

5. Về giải pháp khắc phục, khuyết điểm, sửa chữa những hạn chế trong quá trình công tác và sinh hoạt hằng ngày

 • Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.
 • Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
 • Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái chính trị, đạo đức,…
 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách của Nhà Nước và các quy chế, nội quy, quy định của địa phương.

6. Đăng ký “làm theo” đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2021

 • Thực hiện đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • “Gương mẫu trong tuyên truyền, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân”;
 • Về lối sống, đạo đức, tác phong, phải: “Nêu gương về đức giản dị, khiêm tốn; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu nguyện vọng, tâm tư chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, đơn vị, cơ quan, công tác và nơi cư trú”;
 • Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước“.
 • Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ công tâm, khách quan, tập trung sức giải quyết các lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của quần chúng, chủ động đối thoại với cán bộ và nhân dân dưới quyền.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, vô cảm, cửa quyền, hách dịch và các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu  Nhân dân”.

Trên đây là Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Tôi. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                NGƯỜI CAM KẾT

Tải về tại đây:ban-cam-ket-ren-luyen-2

Một số lưu ý khi điền mẫu bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

 • Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2021 được các Đảng viên lập ra nhằm cam kết thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới. Qua đó, các Đảng viên sẽ có thêm được động lực để thực hiện các nhiệm vụ của mình xuất sắc nhất.
 • Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2021 sẽ có tên, chức vụ chính quyền, chức vụ Đảng, đơn vị công tác, đoàn thể, chi bộ và các thông tin liên quan đến người cam kết,…
 • Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2021 cần trình bày cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết, các Đảng viên sẽ có động lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tư tưởng chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, trở thành các Đảng viên ưu tú.
 • Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dành cho các đảng viên đang đứng trước các nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đấu rèn luyện về đạo đức và chuyên môn. Bản cam kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để Đảng viên theo đó mà làm theo. Đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.
 • Các Đảng viên sẽ thực hiện nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu để xây dựng một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ hơn.
 • Bên cạnh đó, trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, người cam kết sẽ phải ghi cụ thể những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất lối sống, đạo đức, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải…

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mới nhất. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *