Mẫu số B02-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động

Mẫu số B02-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B02-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTCNgày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm ……

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Doanh thu từ hoạt động tín dụng 01
2 Chi phí hoạt động tín dụng 02
I Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động tín dụng 03
3 Doanh thu từ hoạt động dịch vụ 04
4 Chi phí hoạt động dịch vụ 05
II Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 06
5 Doanh thu từ hoạt động khác 07
6 Chi phí hoạt động khác 08
III Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động khác 09
IV Chi phí quản lý 10
7 Doanh thu khác 11
8 Chi phí khác 12
VII Lợi nhuận khác 13
VIII Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 14
IX Chi phí dự phòng 15
X Tổng lợi nhuận trước thuế 16
XI Chi phí thuế TNDN 17
XII Lợi nhuận sau thuế 18

….., ngày … tháng … năm ……..

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bao-cao-ket-qua-hoat-dong

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo kết quả hoạt động do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem đến cho bạn thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *