Biên bản nghiệm thu công trình cập nhật mới theo quy định

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định hay kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được thi công lắp đặt tại công trình/ dự án xây dựng, nhưng giá trị chất lượng sản phẩm chưa được kiểm định ở công trình này. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu công trình gồm những mẫu nào, nội dung ra sao? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau.

Biên bản nghiệm thu công trình hay dùng nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

                                                    ……, ngày …. tháng….năm …..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình:………………………………………………………………….

Địa điểm xây dựng:…………………………………………………………….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

Ông ……………………………..Chức vụ:…………………………………..

Ông………………………………Chức vụ:…………………………………..

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

Ông……………………………….Chức vụ:………………………………….

Ông……………………………….Chức vụ:………………………………….

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

Ông………………………………..Chức vụ:………………………………..

Ông…………………………………Chức vụ:……………………………..

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

Ông…………………………….. Chức vụ:……………………………………

Ông……………………………..Chức vụ:…………………………………….

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:………giờ, ngày ….tháng…… năm……………………………..

Kết thúc:……..giờ, ngày ….tháng……năm……………………………..

Tại:………………………………………………………………………………..

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu:

Các tài liệu gồm có:

 • Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
 • Các kết quả kiểm tra và thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu công trình công việc xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;
 • Hồ sơ công nghệ và thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;
 • Quy chuẩn, và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có kèm theo hợp đồng xây dựng;
 • Nhật ký thi công;
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành ở giai đoạn xây dựng;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật): Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục theo tiêu chuẩn xây dựng. Nhằm đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất

……………………………………………………………………………………..

c) Các ý kiến khác: Nêu các vấn đề cần lưu ý hay các tồn tại cần phải khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành và bảo trì…

……………………………………………………………………………………….

Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hay công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa và hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có

………………………………………………………………………………………..

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

 • Biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình, cùng với các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
 • Các tài liệu để làm căn cứ để nghiệm thu.

Tải về tại đây: bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh-1

Biên bản kiểm nghiệm và bàn giao công trình

CÔNG TY

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số:

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao:

Thời gian: Ngày ……. tháng …….. năm 200……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

 1. Trưởng Ban kiểm nghiệm:………………….. Chức vụ:…………………
 2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao, gồm có:

Ông (bà):……………………………… Chức vụ:……………………………..

Ông (bà):……………………………… Chức vụ:………………………………

Ông (bà):……………………………… Chức vụ:………………………………

 1. Đại diện bên cung ứng:

Ông (bà):……………………………… Chức vụ:………………………………

 1. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………….

Ông (bà): Chức vụ:

 1. Kết quả kiểm tra:……………………………………………………………..
Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng Kết quả kiểm tra
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:

……………………………………………………………………………………….

   TRƯỞNG BAN    CÁC THÀNH VIÊN     BÊN CUNG ỨNG      BÊN SỬ DỤNG/KHO

 (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh-2

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị số [……] ký giữa Công ty Cổ phần [……..] và Công ty [……..] ngày …/…/…( sau đây được gọi là“Hợp đồng số [……]”);

– Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [……..].

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP – BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY……………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………..Fax:……………………………..

Số ĐKD:……………………………..Cấp ngày: …/…/… tại: ……………………..

Mã số thuế :………………………………………………………………………

Số Tài khoản:………. tại Ngân hàng………………chi nhánh:……………

Đại diện:…………………………….. Chức vụ: ………………………………..

BÊN NHẬN CUNG CẤP – BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY …………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………..Fax:…………………………………..

Số ĐKD:……………………………..Cấp ngày: …/…/… tại:………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………..

Số Tài khoản:………….tại Ngân hàng……………….. Chi nhánh:…………

Đại diện:……………………………..Chức vụ:…………………………………

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản nghiệm thu công trình và thanh lý Hợp đồng đối với Hợp đồng số [……] với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A cung cấp cho cho bên B các thiết bị sau :

STT Tên Hàng Đặc Tính kỹ thuật SL Thành Tiền
01
02
03
04
Tổng

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của hợp đồng số [……], bên A đã hoàn tất các việc giao hàng và kiểm tra, số lượng, đặc tính kỹ thuật. Tất cả đều hợp theo chuẩn. Kết quả cho thấy đáp ứng đúng, đầy đủ theo nội dung của hợp đồng số [……].

Bên A đã bàn giao, Bên B đã nhận bàn giao tất các các hồ sơ và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với tất cả các thiết bị được nêu tại Điều 1 của Biên bản này.

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng:……… (bằng chữ…….), đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng, tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp,…

3.2. Nghĩa vụ thanh toán:

Bên B đã tạm ứng cho bên A: …………( bằng chữ………………………..).

Số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A:……………( bằng chữ…….).

ĐIỀU 4: KẾT LUẬN:

 1. Hai bên thống nhất cùng nghiệm thu hợp đồng số [……]
 2. Biên bản nghiệm thu công trình, thanh lý hợp đồng này là căn cứ để kết thúc hợp đồng số [……]
 3. Bên B thanh toán toàn bộ số tiền còn lại …….( bằng chữ…) cho Bên A ngay sau khi nhận hoá đơn thuế Gía trị gia tăng theo đúng hợp đồng giữa hai bên.
 4. Bên A có nghĩa vụ bảo hành thiết bị trong thời hạn 1 (một) năm kể từ ngày ký kết Biên bản này.
 5. Bên B có trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị theo như đúng hướng đã, chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm hư hỏng do lỗi của Bên A gây ra trong qua trình sử dụng.
 6. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 1 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
Đại diện bên A(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh-3

Trên đây là Biên bản nghiệm thu công trình cập nhật mới theo quy định do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *