Công văn đòi nợ theo mẫu dùng cho doanh nghiệp, cá nhân

Với mẫu công văn đòi nợ được lập ra để ghi chép về việc đòi nợ của doanh nghiệp. Mẫu sẽ nêu rõ thông tin của bên đòi nợ, bên nợ…Hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn, những mẫu công văn đòi nợ được nhiều người sử dụng nhất.

Mẫu công văn đòi nợ dùng cho doanh nghiệp

Mẫu công văn đề nghị thanh toán nợ công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                                                                     …………,ngày….tháng….năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa ……. và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ theo quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị vào ngày … tháng … năm …

Theo các điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

Vậy chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán … % giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………. tại Ngân hàng……….. Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan sau khi nhận được công văn đòi nợ này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải về tại đây: cong-van-doi-no-1

Mẫu công văn đề nghị thanh toán

Đơn vị: …………………….Địa chỉ: …………………… Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………

Họ, tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………..

Địa chỉ (hoặc bộ phận):……………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải về tại đây: cong-van-doi-no-2

Mẫu công văn đề nghị thanh toán giữa hai công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Công ty cổ phần …………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo Điều ….. của Hợp đồng… ký kết ngày… tháng … năm 2…. giữa Công ty  ………….. với Công ty tổng phí (………Việt Nam đồng) (mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Công ty (MST: …………………….) đề nghị Công ty ………. thanh toán cho Công ty chúng tôi số tiền…….. của tháng … năm…. (từ …/…./20…. đến …./…./20…..). Công ty chúng tôi sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Quý Công ty với nội dung như sau:

Phí dịch vụ: ……000.000 VNĐ

Thuế GTGT: …..000.000 VNĐ

Tổng: …….000.000VNĐ

(Bằng chữ: …………………..đồng Việt Nam)

Số tiền trên gửi vào tài khoản của Công ty………, STK ……………… tại Ngân hàng………..

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

                                                                Ông……………………. – Giám Đốc

Tải về tại đây: cong-van-doi-no-3

Mẫu công văn đòi nợ cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

….., ngày…. tháng…. năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà………………………………………………………………………………………..

CMTND số:…………..do Công an thành phố…….cấp ngày …./…/…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./…. ký giữa Ông ….và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày…..tháng…năm….

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ……vẫn không có thanh toán đủ khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông …. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đòi nợ này, Ông……. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông………phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tải về tại đây: cong-van-doi-no-4

Mẫu biên bản họp, làm việc về vấn đề thanh toán

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

——————–

…….. ngày …. tháng …. năm ……

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị thanh toán theo hợp đồng…..)

Thời gian bắt đầu:……………………………………………………………………………………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………….

Thư ký (người ghi biên bản):……………………………………………………………………………

Nội dung: Về việc đề nghị …………..thanh toán công văn đòi nợ…………………..

Cụ thể:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng … năm …/.

THƯ KÝ(Chữ ký) CHỦ TỌA

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Nơi nhận:– ……….– Lưu văn phòng

Tải về tại đây: cong-van-doi-no-5

Mẫu công văn đòi nợ quá hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

                                                                       …ngày ….tháng …. năm 20….

Kính gửi: Ông/Bà …………………………………………. Giới tính:…………………………………

CMND/CMT số : ……………. Do Công an thành phố ……….. cấp ngày …../…../20………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. năm…..          Điện thoại: ……………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

V/v: Yêu cầu thanh toán khoản nợ quá hạn

_________________________________________________________________________

Thưa Ông/bà ……………………….

Ngày …../……../…., Chúng tôi ………………………. CMND số: ……………. do CA…. cấp ngày …../…../20….., địa chỉ:………………………………………………………………………

Theo đó, chúng tôi đề nghị Ông/Bà có văn bản trả lời chính thức về những nội dung được nêu ra tại công văn đòi nợ trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp cần thiết, Ông/Bà có thể đề xuất thời gian và địa điểm để các bên gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề đang gặp phải liên quan đến thỏa thuận vay tiền ký ngày ……/…./20…… giữa Ông/Bà và Ông ……………..

Theo những bằng chứng mà chúng tôi thu thập:

1. Vào ngày …./…./20….. bà …………….. có ký giấy xác nhận vay số tiền: …….VNĐ (Bằng chữ: …………………..) của ông ………………. và hẹn đến ngày …../…../20….. sẽ trả đầy đủ số tiền nợ. Nhưng đến nay, bà vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này, đồng thời Bà có dấu hiệu trốn tránh di chuyển khỏi nơi đang cư trú.

2.  Vào ngày …../…../20…… Ông ……………… đã làm đơn………………

Để tránh những hệ lụy pháp lý theo chiều hướng không mang lợi, đề nghị Bà …………….:

– Trả lời rõ về quan điểm của Bà về vấn đề trên bằng văn bản hoặc gửi.

– Liên hệ trực tiếp với ………………..để thương thảo, thỏa thuận về các vấn đề pháp lý liên quan.

Chúng tôi yêu cầu Bà có những hành động hợp tác để thực hiện nghĩa vụ của mình. Hết thời gian thông báo công văn đòi nợkể trên chúng tôi sẽ tiến hành trình báo vụ việc với cơ quan công an và khởi kiện ra tòa án theo đúng trình tự pháp luật mà pháp luật Việt Nam quy định.

Để trao đổi thư từ, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:

………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu gửi kèm:

– Giấy vay nợ của của ngày …../…../20…..

– Đơn ngày …../……/20…..

                                                                                       BÊN YÊU CẦU

Tải về tại đây: cong-van-doi-no-6

Trên đây là Công văn đòi nợ theo mẫu dùng cho doanh nghiệp, cá nhân do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *