Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng

0
643
Rate this post

Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về tín dụng

Trên cơ sở mục tiêu và quan điểm trên, hoàn thiện quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP đến năm 2020, theo tác giả có các định hướng như sau.

Thứ nhất

Hình thành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các NHTMCP áp dụng đầy đủ các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng hiện nay. Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện tại, tiến hành rà soát để hình thành các quy định pháp luật còn thiếu, chưa phù hợp, để các NHTMCP có thể vận dụng ngay vào đa dạng hóa hoạt động tín dụng.

Thứ hai

Xây dựng các định hướng chi tiết về đa dạng hóa HĐTD cho các đề án, chương trình phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Bổ sung các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng mới vào triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Các đề án, chương trình phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng được định hướng chi tiết về đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng phù hợp trong quá trình triển khai. Các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn,…ngoài hoạt động cho vay đang triển khai, sẽ bổ sung thêm các hình hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng mới, tạo ra các chuỗi liên kết các hình thức cấp tín dụng trong các chương trình này.

Thứ ba

Hình thành mới các quy định pháp luật để phát triển các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức cấp tín dụng mới. Xây dựng mới các quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng mới một cách đồng bộ, nhất quán, đảm bảo tính ổn định, tạo điều kiện thuận lợi triển khai một cách có hệ thống từ định hướng, điều tiết đến kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng và nâng cao kết quả công tác quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng.

Thứ tư

nguồn internet

Xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các NHTMCP và KH tham gia vào quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Đồng thời, hình thành các quy định nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, đảm bảo sự tuân thủ các các NHTMCP và KH, đảm bảo an toàn hoạt động trong quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Xây dựng các chính sách khuyến khích bao gồm chính sách hỗ trợ cho vay tái cấp vốn của NHNN cho các NHTMCP, chính sách đầu tư, chính sách về đất đai, chính sách trợ giúp phát triển cho các DNNVV, cấp BLTD cho các DNNVV, chính sách khuyến khích cho KH thực hiện một số hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thụật, về cấp phép hoạt động các hình thức cấp tín dụng, về cung cấp thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu đa dạng hóa hoạt động tín dụng, bảo đảm lợi ích cho các NHTMCP và KH tham gia quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here