Đơn khiếu nại theo mẫu – Hướng dẫn viết đúng quy định

Đơn khiếu nại là văn bản mà người khiếu nại, tố cáo trình bày với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại, tố cáo về nội dung được ghi trong đơn khiếu nại, tố cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết “Đơn khiếu nại theo mẫu – Hướng dẫn viết đúng quy định” để hiểu hơn về các mẫu đơn khiếu nại.

Mẫu đơn khiếu nại hay dùng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………………………Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:………………………………sinh ngày……………….tháng………năm……….

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:………………………………………………………………………………..

Hiện đang (làm gì, ở đâu):…………………………………………………………………….

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ và người biết việc làm chứng…)

Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật và đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung đơn khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho

……………………………………………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                                                                       …, ngày… tháng… năm…

                                                                                Người làm đơn

                                                                        (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: don-khieu-nai-1

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan hay tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

Nếu là người được ủy quyền để khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết đơn khiếu nại điền.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định hay hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——- ***——-

                                                                …., ngày… tháng… năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………

1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

2. Đối tượng bị khiếu nại:………………………………………………………………………

3. Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

4. Yêu cầu của người khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

5. Cam kết của người khiếu nại

…………………………………………………………………………………………………….

6. Tài liệu gửi theo đơn khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

                                                           Người khiếu nại
                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: don-khieu-nai-2

Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về Quyết định kê biên tài sản số …./QĐ-CCTHA ngày …./…./20…. của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã …….. – tỉnh…………

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh…………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………..Ngày sinh: …/…./….

CMND số:………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…/20… Nơi cấp: Công an tỉnh……………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: Phường………………. thị xã ………………. tỉnh…………………..

Tôi viết đơn khiếu nại lần thứ hai đối với Quyết định kê biên tài sản số …../QĐ-CCTHA ngày …./…./…..của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) ………….. Tôi xin trình bày với Quý cơ quan về sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày … tháng … năm…, tôi được ông ……….. (sinh ngày …./../…., CMND số: ………., cấp ngày …/…/…. tại Công an tỉnh …….., nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại …………..) và bà ………. (sinh ngày …/…/…., CMND số:………., cấp ngày …/…/………. tại Công an tỉnh………., nơi đăng ký địa chỉ thường trú tại …………..) ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Phần diện đất được tặng cho là………. m2 (đất ở) thuộc thửa 75, tờ bản đồ 50- II.

Địa chỉ của thửa đất:………………………… đã được UBND tỉnh ……….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …. ngày …/…/… mang tên ông …………. Các tài sản gắn liền với đất bao gồm: 1 nhà 4 tầng và công trình phụ trên đất. Hợp đồng tặng cho này đã được UBND…………. chứng thực, đồng thời lưu tại UBND…………. bản chính số: ….., quyền số: …../TP/CC-SCT/HĐGD.

Theo thông tin tôi biết được thì ngày …/…/… Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự ……đã ra quyết định số …/QĐ-CCTHA kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất đã nêu trên để thi hành án đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ông………….và bà ………….

Không đồng ý với quyết định hành chính nói trên của Chấp hành viên Chi cục THADS ……………… tôi đã làm đơn khiếu nại quyết định hành chính này tới Chi cục trưởng Chi cục THADS …………. để được xem xét, thẩm tra và giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Chi cục trưởng Chi cục THADS  ………… đã ban hành Quyết định số …/QĐ-CCTHA ngày …/…/… giải quyết trường hợp đơn khiếu nại của tôi. Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục THADS …… không chấp nhận khiếu nại của tôi, và đã lập luận rằng tại thời điểm Chi cục THADS …… đã áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông………….và bà…………. , quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất vẫn thuộc quyền sở hữu của ông …………. và bà …………. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự………… đã căn cứ vào………….Tôi cho rằng quyết định, lập luận mà Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………….đưa ra không chặt chẽ, thuyết phục, không giải thích đúng theo quy định pháp luật hiện hành dẫn tới việc áp dụng sai pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về việc thi hành án dân sự thì việc áp dụng các biện pháp kê biên tài sản được thực hiện khi có đủ căn cứ thể hiện phần tài sản đó là tài sản của người phải thi hành án, có thể họ đang trực tiếp quản lý sử dụng hoặc do người thứ ba quản lý sử dụng nhưng về mặt pháp lý tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của người phải thi hành án. Tuy nhiên, tại thời điểm Chấp hành viên Chi cục THADS …… ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và các  tài sản gắn liền với đất nêu trên, tài sản này không thuộc quyền sở hữu của người thi hành án – ông ………….và bà …………. Đối chiếu với trường hợp của tôi, sau khi Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông …………., bà…………. được UBND …………. chứng thực theo quy định pháp luật, tôi đã chuẩn bị đủ hồ sơ đăng kí quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất, nộp tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường …………. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất đã nhận hồ sơ của tôi vào ngày …………., vào sổ số …………. và hẹn thời hạn trả kết quả cho tôi là ngày………….. Như vậy, tôi đã thực hiện việc đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng trình tự và thủ tục pháp luật quy định. Do đó kể từ ngày thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất là ngày …………., Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa tôi với ông …………. bà…………. có hiệu lực pháp luật. Đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Có thể thấy rằng việc Chấp hành viên Chi cục THADS …………. ra quyết định kê biên tài sản không thuộc quyền sở hữu của đối tượng phải thi hành án như vậy là hoàn toàn trái quy định pháp luật. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân tôi.

Vậy tôi làm đơn khiếu nại này kính mong Quý cơ quan thẩm tra, xác minh lại quyết định hành chính nói trên, xử lý những sai phạm về pháp luật của Chi cục THADS …………., bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung tôi đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những điều trình trên.

Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết đơn khiếu nại này.

Xin chân thành cảm ơn.

                                          ………………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                                                                   Người làm đơn

Tải về tại đây: don-khieu-nai-3

Trên đây là Đơn khiếu nại theo mẫu – Hướng dẫn viết đúng quy địnht do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *