Đơn xin gia nhập công đoàn theo mẫu với nội dung mới nhất

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn là mẫu đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn Việt Nam. Do người lao động soạn để xin được kết nạp vào tổ chức công đoàn cơ sở. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến các bạn ba mẫu đơn xin vào công đoàn để các bạn tham khảo, đồng thời áp dụng và sử dụng ngay khi cần thiết.

Giới thiệu về công đoàn

Giới thiệu về công đoàn

Công đoàn là ai?

Công đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam, được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện.

Ở phạm vi doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đại diện nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cũng như người lao động khi làm đơn xin gia nhập công đoàn trên các phương diện:

  • Tham gia và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động;
  • Đối thoại và hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ, ổn định,.
  • Tham gia, thương lượng, ký kết, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương,…

(Được quy định tại Điều 188 Bộ luật Lao động hiện tại năm 2012)

Những ai được tham gia công đoàn

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013, lao động Việt Nam không phân biệt nghề nghiệp, tín ngưỡng, giới tính, tán thành Điều lệ, tự nguyện đóng đoàn phí, đồng thời sinh hoạt trong một tổ chức thì đều có thể làm đơn xin gia nhập công đoàn. Cụ thể:

  • Lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
  • Lao động tự do hợp pháp.

Có thể thấy, Công đoàn Việt Nam tạo điều kiện hết sức để người lao động gia nhập công đoàn. Chính vì vậy, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể viết đơn xin gia nhập công đoàn.

Mẫu đơn xin gia nhập vào công đoàn

Mẫu đơn xin gia nhập vào công đoàn đúng quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

                                                         ………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn ……………………………………………………….

Tôi tên là:………………………………Nam/Nữ:…………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………..Tôn giáo:…………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn: …………………… Chuyên môn: …………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………

Ngày bắt đầu làm việc: ………………………………………………………………………

Sau khi nghiên về cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi thấy rằng Công đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức, người lao động. Tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, đoàn kết lực lượng, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh hơn về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn xin gia nhập công đoàn này kính mong Ban chấp hành Công đoàn …………. cho phép tôi được gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa sẽ làm tròn 4 nhiệm vụ của người đoàn viên:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Chấp hành, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động, sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

4. Đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả. Và cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: don-xin-gia-nhap-cong-doan-1

Mẫu đơn xin kết nạp vào tổ chức công đoàn hay dùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP VÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận …………………………………

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………….Tại:……………………………………………..

Dân tộc:………………………………….Tôn giáo:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………

  • Phòng, Ban (phân xưởng):………………………………………………………………
  • Làm việc tại bộ phận:…………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làm đơn xin gia nhập công đoàn kính gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động…………… đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Sau khi trở thành đoàn viên của công đoàn, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đoàn viên công đoàn.

Trân trọng cảm ơn.

                                                       …………., ngày …… tháng …… năm ……

                                                                           NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Tải về tại đây: don-xin-gia-nhap-cong-doan-2

Mẫu đơn xin gia nhập vào tổ chức công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:  – Ban chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam;– Ban chấp hành Công đoàn Khoa /Ban………….

Tên tôi là: ……………………………………………….. Nam/nữ:…………………………

Sinh ngày: ……/……./…………. Dân tộc ……………. Tôn giáo ……………………….

Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………………………

Tôi được tiếp nhận về khoa/phòng theo Hợp đồng (Quyết định) số:……./………., ngày ……. tháng….năm …………..; của ………………………………..

Sau khi tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy Công đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và tầng lớp tri thức. Những người lao động trong các thành phần kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, đoàn kết lực lượng dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh hơn về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động. Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam, nên tự nguyện làm đơn xin gia nhập công đoàn kính mong BCH Công đoàn trường và BCH Công đoàn khoa /ban…………… cho phép tôi gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng công đoàn phí đầy đủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng….năm…
Ý kiến xác nhận của BCH Công đoàn bộ phận CHỦ TỊCH

(Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: don-xin-gia-nhap-cong-doan-3

Hướng dẫn viết Đơn xin gia nhập công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hay địa phương nơi sinh sống.

Trình độ học vấn cao nhất: lớp 9, 12/12, cử nhân hay thạc sĩ,…

Chuyên ngành đào tạo: kỹ thuật điện, cơ khí, báo chí hay quảng cáo,…

Nghề nghiệp hiện tại: luật sư, nhà báo, giáo viên hay lao động tự do,…

Ghi cụ thể bộ phận và tên cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nơi người làm đơn đang làm việc.

Ghi chính xác theo số hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng,…

Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hay địa phương nơi sinh sống.

Trên đây là Đơn xin gia nhập công đoàn theo mẫu với nội dung mới nhất do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *