Giấy ủy quyền công ty theo mẫu cập nhật nội dung mới nhất

Bạn đang tìm hiểu về mẫu giấy ủy quyền công ty. Vì khi cần phân công cho tổ chức, cá nhân thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó. Lúc đó, doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền. Vậy mẫu giấy ủy quyền gồm những phần nào? Nội dung ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Mẫu giấy ủy quyền công ty được cập nhật nội dung mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

– Căn cứ vào:

Bộ luật dân sự 2015;

Luật doanh nghiệp 2014;

Điều lệ hiện hành của Công ty ………………;

Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … ;

Quyết định số … ngày …/…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho …. ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :……………………………………………………………………………………

Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ………………………………………….

Số CMTND : ……… do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :……………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………. tại công ty………………………………………………..

Số CMTND:…………….. do công an thành phố………. cấp ngày ………………………

Địa chỉ :..………………………………………………………………………………………..

Bằng giấy ủy quyền công ty này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

  • Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …
  • Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
  • Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ
  • Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
  • Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.
  • Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền công ty này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc …… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

Tải về tại đây: giay-uy-quyen-1

Mẫu giấy ủy quyền công ty thông dụng khác

Mẫu giấy ủy quyền công ty số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là:………………………………………………………………………………………..

Chức Vụ: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện Pháp luật cho:………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Ủy quyền cho ông/bà: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ tại……………………………………………………………………………………….

CMND số:……………………………………………………………………………………….

Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt tôi tiến hành…..theo đúng quy định pháp luật hiện hành được nêu trong giấy ủy quyền công ty

Thời hạn ủy quyền:……………………………………………………………………..

Vì vậy, ……………………………………………………………………………………….

                                                                   …., ngày….tháng…..năm……..

    Người ủy quyền

          (ký tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: giay-uy-quyen-2

Mẫu giấy ủy quyền công ty số 2

CÔNG TY ………………

Số:     /UQ/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______*****______

……., ngày     tháng     năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi người ký tên dưới đây, là người có quyền ký tên nhân danh Công ty ……………., một công ty được thành lập và hoạt động theo Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính đặt tại …………….., đăng ký kinh doanh số ……………….. do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày………….. Theo đây chính thức chỉ định ủy quyền cho

Ông:………………………………………..Chức vụ:…………………………………………..

Người có chữ ký dưới đây:

Nội dung ủy quyền: …………………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền công ty này sẽ hết hạn sau khi công việc được ủy quyền kết thúc.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)

Tải về tại đây: giay-uy-quyen-3

Mẫu giấy ủy quyền công ty số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……., tại………….. chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Công ty:……………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Người đại diện:…………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Số CMND:… Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………..

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin của giấy ủy quyền công ty trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Giấy ủy quyền công ty theo mẫu cập nhật nội dung mới nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *