Hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng chính xác

Hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

Mẫu hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

HỢP ĐỒNG CHO VAY ĐẶC BIỆT

Số: ……

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là Thông tư số 01/2018/TT-NHNN);

Căn cứ Văn bản số … ngày … tháng … năm … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay đặc biệt đối với …… (tên tổ chức tín dụng),

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:

Bên cho vay (Bên A): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố …)

Địa chỉ: …………………………………

Điện thoại: …………………………………………………Fax: …………………………………

Số tài khoản thanh toán tiền vay: ………………………………………………….……..

Tên người đại diện: ………………….Chức vụ: ………………………..……………..

Bên đi vay (Bên B): Tên tổ chức tín dụng đi vay

Địa chỉ: …

Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: .………………..

Số tài khoản tiền gửi: …………………………………… …….. Mở tại: …………………

Tên người đại diện: …………………………………………….. Chức vụ: .…………..

Hai bên thống nhất việc Bên A cho vay đặc biệt đối với Bên B theo các nội dung sau:

Điều 1. Số tiền cho vay đặc biệt

– Bằng số: …………………………….

– Bằng chữ: …………………………..

Điều 2. Lãi suất cho vay đặc biệt:

– Lãi suất cho vay đặc biệt: …

– Lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn: …

Điều 3. Thời hạn cho vay đặc biệt

– Thời hạn cho vay đặc biệt: …

– Thời hạn cho vay tính cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Trường hợp ngày trả nợ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì thời hạn cho vay đặc biệt được kéo dài đến ngày làm việc tiếp theo.

Điều 4. Mục đích sử dụng tiền vay

Điều 5. Việc trả nợ khoản vay đặc biệt

Điều 6. Các cam kết, thỏa thuận:

– Bên B tuân thủ và chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-NHNN.

– Trong trường hợp Bên B không trả hết nợ gốc, nợ lãi đúng hạn và không được gia hạn, Bên A sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-NHNN.

– Các cam kết, thỏa thuận khác (nếu có): …

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BÊN ĐI VAY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐI VAY

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN CHO VAY
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: hop-dong-cho-vay-dac-biet

Hy vọng rằng với mẫu hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *