Hợp đồng lao động thời vụ theo mẫu cập nhật nội dung mới

Hợp đồng thời vụ là hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm trả lương theo vụ, hay công việc có tính chất không thường xuyên, có thời hạn làm việc dưới 12 tháng. Vậy mẫu hợp đồng lao động thời vụ gồm những nội dung gì, được quy định ra sao? Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây.

Hợp đồng lao động thời vụ theo mẫu cập nhật nội dung mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         ….., ngày …… tháng …… năm 20….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Mẫu)

Số: …../HĐLĐ/20…

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:…………………………Quốc tịch: ………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: CÔNG TY ………………………………………………………………………..

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà:……………………  Quốc tịch:…………………………………….

Sinh ngày ……. tháng …… năm ……………. tại………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Số CMTND:……………… cấp ngày …/…/…. tại Công an tỉnh………………………….

Thoả thuận ký kết hợp đồng thời vụ và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ …………………………………………. tháng.

Từ ngày ….tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 20…..

Địa điểm làm việc:……………………………………………………………………………….

Chức danh chuyên môn:………………………………………………………………………..

Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………..

Công việc phải làm:………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc:……………………………………………………………………………….

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ……………………………………………..

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc:…………………………………………………………………

Mức lương chính hoặc tiền công:………………đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

Hình thức trả lương:………………………………………………………………………….

Phụ cấp gồm: …………………………………………………………………………………

Được trả lương: vào các ngày……………………………………………………………….

Tiền thưởng:……………………………………………………………………………………

Chế độ nâng lương:…………………………………………………………………………….

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):………………………………..

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Người lao động tự đóng.

Chế độ đào tạo:…………………………………………………………………………………

Những thoả thuận khác:……………………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã được cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh và nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

Bồi thường vi phạm và vật chất…………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã được cam kết trong hợp đồng thời vụ lao động.

Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và các thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí và điều chuyển, tạm ngừng việc…).

Tạm hoãn hay chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật hay thoả ước lao động tập thể (nếu có) và các nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không được ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể. Trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành 2 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng thời vụ lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 20….

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: hop-dong-lao-dong-thoi-vu

Điền mẫu hợp đồng thời vụ sao cho chuẩn nhất

1. Lưu ý về thời hạn của công việc mang tính chất thời vụ không được quá 12 tháng.

2. Ghi rõ bộ phận và địa chỉ nơi người lao động làm việc.

3. Ghi rõ công việc người lao động phải thực hiện theo hợp đồng thời vụ này. Càng chi tiết bao nhiêu càng tránh được tranh chấp có thể xảy ra sau này.

4. Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012:

  • Thời giờ làm việc bình thường không được quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;
  • Thời giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.
  • Tùy theo chính sách của người sử dụng lao động và phương tiện đi lại có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

5. Theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật Lao động 2012:

  • Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được Chính phủ quy định.
  • Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh hay phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động 2012:

  • Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ nêu trên phải được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.
  • Trường hợp phải làm việc vào ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.
  • Mỗi tuần thì người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày và 4 ngày/tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi đã ký hợp đồng lao động thời vụ được 2 lần liên tiếp mà người lao động vẫn còn làm việc thì bắt buộc phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là Hợp đồng lao động thời vụ theo mẫu cập nhật nội dung mới do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *