Ký hiệu RST là loại đất gì?

Thông thường từng loại đất đều có những mục đích sử dụng riêng, kèm theo là các ký hiệu cụ thể. Vậy Ký hiệu RST là loại đất gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới, để hiểu hơn về vấn đề này.

Ký hiệu RST là loại đất gì?

Căn cứ vào Bảng 11 theo Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về ký hiệu đất như sau:

STT Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC
Mục đích sử dụng đất
tôi ĐẤT NÔNG NGHIỆP
I.1 Đất sản xuất nông nghiệp
I.1.1 Đất trồng cây hàng năm
I.1.1.1 Đất trồng lúa
Đất chuyên trồng lúa nước LỰC
Đất trồng lúa nước còn lại CLOSE
Đất trồng lúa nương LUN
I.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC
I.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác
Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK
I.1.2 Đất trồng cây lâu năm
I.1.2.1 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm LNC
I.1.2.2 Đất trồng cây ăn quả lâu năm lnq
I.1.2.3 Đất trồng cây lâu năm khác LNK
I.2 Đất lâm nghiệp
I.2.1 Đất rừng sản xuất
I.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN
I.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST
I.2.1.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất RSK
I.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM
I.2.2 Đất rừng phòng hộ
I.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN
I.2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ RPT
I.2.2.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ RPK
I.2.2.4 Đất trồng rừng phòng hộ RPM
I.2.3 Đất rừng đặc dụng
I.2.3.1 Đất có rừng tự nhiên đặc dụng RDN
I.2.3.2 Đất có rừng trồng đặc dụng RDT
I.2.3.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng RDK
I.2.3.4 Đất trồng rừng đặc dụng RDM
I.3 Đất nuôi trồng thủy sản
I.3.1

Như vậy, với ký hiệu RST là đất rừng sản xuất dựa vào Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Ký hiệu RST là loại đất gì?. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *