Các quy định của Luật thuế được cập nhật mới nhất

Luật thuế (Tax law) là tổng hợp những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành với mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội có phát sinh trong quá trình thu nộp thuế và được nhà nước bảo đảm thực hiện. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định mới nhất trong Luật Thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về nội dung này.

Các quy định của Luật thuế được cập nhật mới nhất

Thuế giá trị giá tăng

Về thuế GTGT đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập

Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1938/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, hoạt động dạy nghề, dạy học theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Khi thu tiền học phí của học sinh, đơn vị lập hóa đơn GTGT theo đúng quy định.

Trường hợp, Trường có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác. Nếu xác định là chi hộ, thu hộ thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập

Tổng cục Thuế có công văn số 1938/TCT-CS vào ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế theo Luật Thuế.

Trường hợp Trường mầm non là đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực giáo dục có hoạt động dạy học, thu học phí thì Trường học thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 vào ngày 3/6/2008. Tùy theo thực tế Trường lựa chọn phương pháp tính thuế TNDN để khai và tính nộp thuế TNDN được quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC vào ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Tổng cục Thuế có ban hành công văn số 1931/TCT-CS vào ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế của Luật thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty có phát sinh khoản nợ phải thu từ đơn vị khác theo Quyết định công nhận về sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dâ. Nếu khoản nợ phải thu, khoản tiền lãi phát sinh (nếu Công ty đã hạch toán khoản có lãi phát sinh vào thu nhập) đáp ứng đầy đủ những điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC vào ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính thì Công ty được trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC.

Nếu khoản nợ cần phải thu không đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC vào ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính thì Công ty không được trích lập dự phòng, đồng thời không tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Thuế thu nhập cá nhân

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Ngày 02/6/2020, UBTVQH có ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi và bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 cụ thể như sau:

  • Mức giảm trừ đối với các đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế dựa theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế TNCN 2007 đã được sửa đổi và bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi có quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Về việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Tổng cục Thuế có ban hành công văn số 1912/TCT-DNNCN ngày 13/05/2020 về hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú theo Luật thuế.

Theo đó, trường hợp cá nhân không có cư trú có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, và giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo quy định Hiệp định đến Cơ quan thuế tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/111/2013 của Bộ Tài chính.

Hóa đơn

Về hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế có công văn số 2061/TCT- CS vào ngày 19/05/2020 hướng dẫn Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam về hóa đơn theo Luật thuế.

Theo đó, từ 01/11/2020 hoặc khi cơ quan thuế có thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì những nội dung áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Theo đó, cơ sở kinh doanh có hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

Thuế nhà thầu

Chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty cho nước ngoài

Tổng cục Thuế có ban hành công văn số 2012/TCT- DNNCN vào ngày 18/05/2020 hướng dẫn Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ Container về Luật thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty nước ngoài có kinh doanh tại Việt Nam hoặc có phát sinh thu nhập tại Việt Nam khi cử người lao động sang làm việc tại Công ty tại Việt Nam thì Công ty cần thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC vào ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Cá nhân người lao động của Công ty nước ngoài khi sang làm việc tại Công ty tại Việt Nam có nguồn thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công và khoản thu nhập khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam được quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC vào ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Quản lý thuế

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41

Bộ Tài chính có ban hành công văn số 5977/BTC-TCT vào ngày 20/05/2020 hướng dẫn về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Ngày 8/4/2020, Chính phủ có ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có quy định chi tiết đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuế đất cho những đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Nghị định cũng đã quy định cụ thể về trình tự và thủ tục gia hạn và hồ sơ. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và không cần Thông tư hướng dẫn.

Gia hạn nộp thuế TNDN

  • Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN tính theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì có thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN.
  • Trường hợp người nộp thuế kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020 theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm làm tăng số thuế TNDN cần nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi đã hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn xác định dựa theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên. Trong đó số thuế cần phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung.

Gia hạn nộp thuế GTGT

  • Doanh nghiệp và tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn về số thuế GTGT phải nộp quy định của Luật thuế tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gồm có số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT cần phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh và xây dựng công trình liên tỉnh.
  • Kho bạc nhà nước chưa thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng những công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản với nguồn vốn ngân sách nhà nước, những khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với các trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Các quy định của Luật thuế được cập nhật mới nhất. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *