Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: triệu đồng.

Số TT CHỈ TIÊU Mã số Số còn phải nộp năm trước chuyển qua Số phát sinh phải nộp trong năm Số đã nộp trong năm Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A B C 1 2 3 4 = (1+2-3)
I Thuế 10
1 Thuế giá trị gia tăng 11
2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 15
3 Thuế Tài nguyên 16
4 Thuế Nhà đất 17
5 Tiền thuê đất 18
6 Các khoản thuế khác 19
Thuế môn bài
Thuế thu nhập cá nhân
Các loại thuế khác
II Các khoản phải nộp khác 30
1 Các khoản phụ thu 31
2 Các khoản phí, lệ phí 32
3 Các khoản khác 33
Các khoản nộp phạt
Nộp Khác
TỔNG CỘNG (40=10+30) 40

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nghia-vu-voi-ngan-sach

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *