Mẫu Biên Bản Cam Kết Chịu Trách Nhiệm Giữa Hai Bên mới nhất

Bản cam kết hay biên bản cam kế là loại mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc theo như những thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa những bên cần làm cam kết với nhau. Nếu bên nào không làm đúng nội dung trong bản cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Biên bản cam kết sẽ có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ ký của những bên muốn cam kết và phải được công chứng trước cơ quan pháp luật. Vậy làm thế nào để soạn được mẫu bản cam kết đúng chuẩn? Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết Mẫu Biên Bản Cam Kết Chịu Trách Nhiệm Giữa Hai Bên mới nhất dưới đây.

Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên được sử dụng phổ biến nhất

Bản cam kết mẫu dùng chung cho mọi trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

…………………………., ngày….. tháng….. năm……..

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế (nếu có): …………………………..……………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD :………………..Ngày cấp: ……….Nơi cấp:…….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………………………………………………………………………

Nơi làm việc(nếu có): ……………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Tôi viết Bản cam kết với các nội dung sau đây

1………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

2………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

3………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

4………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

5………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

2………………….………………..……………………………………..…………………………………………………..

Người lập biên bản

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: ban-cam-ket-1

Mẫu bản cam kết với nội dung được cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty ………………………………………………………………………

Tôi là: …………………….……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại bộ phận: ………………………………………………………………………

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty, sau khi đọc kỹ:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình làm việc, tôi viết Bản cam kết với những nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………, ngày … tháng … năm …..

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: ban-cam-ket-2

Những mẫu bản cảm kết dùng cho các trường hợp khác

Bản cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

(V/v Thỏa thuận cam kết trả nợ)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …..tháng ….. năm …… , tại địa chỉ …………………………..

Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN A: …………………………………………………………………..……..

Đăng ký kinh doanh số:………………cấp ngày…………cơ quan cấp………

Địa chỉ trụ sở: ………….(Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú……………)

Điện thoại: ……………………………… Email:…………………………………….

BÊN B: ………………………………………………………………………….

Đăng ký kinh doanh số:………………cấp ngày…………cơ quan cấp…….

Địa chỉ trụ sở: ………..(Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú…………..)

Điện thoại:………………………………….. Email:………………………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản cam kết xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, hai Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 20…….. Công ty/Hoặc Ông/bà … còn nợ Bên B tổng số tiền là : … đồng (Bằng chữ: … , trong đó:

  • Nợ gốc: ……………………………………………………………………………………
  • Lãi: …………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Cam kết của hai bên về nghĩa vụ và quyền lợi liên quan

Về nghĩa vụ của các bên:

  • Bên B ………………cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho …………………;
  • Thanh toán đầy đủ theo ………………………………………… bên thỏa thuận;
  • Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty/hoặc Ông/bà …………………………………….. và toàn bộ các thành viên trong Công ty hoặc Ông/bà………………………………………… (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;
  • Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

Bản thoả thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

Bản cam kết xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: ban-cam-ket-3

Bản cam kết xin đảm bảo tài sản riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

 

Kính gửi: UBND……………………………………………………………………………………….

Tôi tên là :…………………………………………………………………. sinh ngày………………..

CMND số :…………………………………. ngày cấp……………….nơi cấp…………….

Hộ khẩu thường trú tại :………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn nay xác nhận…………………………………………………………………. là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là………………………………….sinh ngày……………

CMND số………………………………….ngày cấp…………………..nơi cấp…………..

Hộ khẩu thường trú tại :………………………………………………….

Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến………………………………………………………………. Những gì tôi trình bày trong bản cam kết là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……., ngày…..tháng….năm….

Người làm cam kết

Tải về tại đây: ban-cam-ket-4

Bản cam kết thường được sử dụng trong trường hợp nào?

Mẫu bản cam kết được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày với nhiều hình thức khác nhau bao gồm: bản cam kết bảo hành, mẫu biên bản chịu trách nhiệm, bản cam kết thanh toán, bản cam kết trả nợ,….

Ngày nay, biên bản cam kết này cũng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực lao động như:

  • Người lao động mới được tuyển dụng cam kết chấp hành nội quy công ty
  • Doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo nghề yêu cầu người học nghề cam kết sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải làm việc cho doanh nghiệp
  • Người đăng ký thi tuyển, xét tuyển cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị, nếu vi phạm sẽ tự động viết đơn xin thôi việc
  • Doanh nghiệp cử người lao động đi học tập nâng cao kiến thức hoặc đi tu nghiệp ở nước ngoài yêu cầu người được cử cam kết sau khi hoàn thành khóa học phải tiếp tục làm việc.

Những lưu ý khi viết mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm

a. Nội dung cam kết

Người làm bản cam kết phải thể hiện rõ quan điểm của mình về trách nhiệm. Ví dụ cam kết về thời gian làm việc, người viết đơn phải ghi rõ số năm làm việc tại doanh nghiệp. Dù trong trường hợp nào, mẫu biên bản cam kết cũng cần phải được ghi rõ nếu như vi phạm bất cứ điều khoản nào thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào theo nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Đây chính là yêu cầu bắt buộc và cũng là lẽ tất nhiên khi người làm biên bản không tuân thủ những điều khoản đã thống nhất, cam kết.

b. Thông tin cá nhân của người viết cam kết

Đây là những yêu cầu bắt buộc khi soạn thảo bản cam kết mẫu có liên quan đến những thủ tục hành chính. Những thông tin cần thiết bao gồm họ và tên, nơi sinh, chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, năm sinh,… đều cần phải được ghi rõ ràng và chính xác.

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu biên bản cam kết chịu trách nhiệm giữa hai bên mới nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *