Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng mới nhất, cùng theo dõi nhé!

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
  • Hợp đồng mua bán số …../HĐMB- ký ngày… tháng… năm. giữa … và…. ;
  • Sự thỏa thuận của các bên dựa trên kết quả thực hiện công việc và bàn giao sản phầm.

Hôm nay ngày… tháng…….. năm…….., tại…………..,

Chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA (BÊN A): Công ty………………………..

Trụ sở :
Điện thoại/Fax :
GCN đăng ký kinh doanh số :
Người đại diện :
Số CMND : ………………. Nơi cấp:…………… Ngày cấp:……………..
Chức vụ :

II. BÊN BÁN (BÊN B): Công ty………………………..

Trụ sở :
Điện thoại/Fax :
GCN đăng ký kinh doanh số :
Người đại diện :
Số CMND : ………………. Nơi cấp:…………… Ngày cấp:……………..
Chức vụ :

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày….. tháng…. năm…. Hai bên có ký biên bản thanh lý hợp đồng số…. /HĐMB- …….. (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: bien-ban-thanh-ly-hop-dong-1

Ý nghĩa biên bản thanh lý hợp đồng và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng.

Ý nghĩa biên bản thanh lý hợp đồng và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng được hiểu như thế nào? Pháp luật hiện hành có quy định thanh lý hợp đồng là một thủ tục bắt buộc hay không? Tại sao các chủ thể thường xuyên lựa chọn thực hiện thanh lý hợp đồng như một bước cuối cùng của quá trình thực hiện hợp đồng.

Thuật ngữ thanh lý hợp đồng xuất hiện và được ghi nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, cụ thể tại Điều 28 quy định các trường hợp phải thanh lý hợp đồng kinh tế như sau:

  • Hợp đồng kinh tế được thực hiện xong;
  • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc huỷ bỏ;
  • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn đó;
  • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện theo quy định tại đoạn 2, đoạn 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của Pháp lệnh này.

Tuy nhiên, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 đã hết hiệu lực và hiện thuật ngữ thanh lý hợp đồng không còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật hiện hành nữa, cụ thể là trong Bộ luật Dân sự 2015 không còn quy định về thanh lý hợp đồng mà thay vào đó là quy định về chấm dứt hợp đồng.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …….. số: ….. /… ký ngày …./…../…. giữa Công ty ….. và Công ty …

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại ……, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………………………………

Chức danh : ……………………………………………………………

Số điện thoại : …………………………………… Fax: ………………

MST : ……………………………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………

Số điện thoại : …………………… Fax: ………………………………

MST : ……………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ….. số: … /…. /… /200. ký ngày … /… /… với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành ….. cho Bên A theo hợp đồng ….. nghiệp số: …./…./…./200. ký ngày …./…./….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….………………………………

+ Thuế VAT: …………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: ………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên …

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc                                                  Giám đốc

Tải về tại đây: bien-ban-thanh-ly-hop-dong-2

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất . Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *