Mẫu công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ công cụ nợ

Mẫu công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ công cụ nợ là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về thông tin tỷ lệ nắm giữ công cụ nợ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ công cụ nợ

TRUNG TÂM LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v Công bố thông tin nắm giữ công cụ nợ của Chính phủ trên tài khoản lưu ký của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hà Nội, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố tình hình nắm giữ công cụ nợ của Chính phủ trên tài khoản lưu ký của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại ngày…./…./….. như sau:

STT Loại công cụ nợ của Chính phủ Mã công cụ nợ Khối lượng Ngày phát hành lần đầu Ngày đáo hạn Lãi suất danh nghĩa
Tín phiếu Kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
Công trái xây dựng Tổ quốc
Tổng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tải về tại đây: mau-cong-bo-thong-tin-ty-le-cong-cu-no

Hy vọng rằng mẫu công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ công cụ nợ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *