Mẫu công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của Nhà đầu tư

Mẫu công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của Nhà đầu tư là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của Nhà đầu tư. Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của Nhà đầu tư

TRUNG TÂM LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v Công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của Nhà đầu tư

Hà Nội, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ vào tình hình sở hữu trái phiếu Chính phủ tại ngày …/…/…, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố tình hình nắm giữ trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả tín phiếu) của các nhà đầu tư như sau:

STT Họ tên Số ĐKSH Quốc tịch Mã TP sở hữu Mã ISIN Phương thức phát hành Kỳ hạn Ngày phát hành lần đầu Ngày đáo hạn Lãi suất danh nghĩa Số lượng Giá trị đăng ký Tổ chức phát hành Số tài khoản lưu ký
A. Nhà đầu tư trong nước
1
2
B. Nhà đầu tư nước ngoài
1
2

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tải về tại đây : mau-cong-bo-thong-tin-ty-le-nam-trai-phieu

Hy vọng rằng với mẫu công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của Nhà đầu tư do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *