Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản

Mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản công văn đề nghị gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản

NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

1. Ngày …/…/…, Kho bạc Nhà nước đã phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản cho …(tên nhà tạo lập thị trường đề nghị gia hạn) với các nội dung sau:

– Khối lượng phát hành:

– Ngày phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản lần đầu:

– Thời hạn phát hành trái phiếu đảm bảo thanh khoản:

– Ngày đáo hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản:

– Giá trái phiếu phát hành để đảm bảo thanh khoản:

– Chi phí thực hiện hợp đồng:

– Số tiền ký quỹ:

2. Do không có đủ trái phiếu tại ngày đáo hạn Hợp đồng chi tiết số …/HĐCT ngày…/…/…, đề nghị Kho bạc Nhà nước xem xét cho phép …(tên nhà tạo lập thị trường đề nghị hỗ trợ thanh khoản) gia hạn Hợp đồng chi tiết thêm … ngày và ngày đáo hạn hợp đồng là ngày………/.

NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tải về tại đây: cong-van-de-nghi-gia-han-hop-dong

Hy vọng rằng với mẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *