Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại là mẫu giấy phép được lập ra để xin được thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại. Mẫu giấy phép nêu rõ thông tin của văn phòng đại diện, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy phép tại đây.

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……../GP-NHNN

Hà Nội, ngày  tháng  năm 

GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Thông tư số ………… sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của … (tên tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép … (tên tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng), quốc tịch …, có trụ sở chính tại (tên thành phố, quốc gia) được thành lập văn phòng đại diện tại (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Việt Nam như sau:

1. Tên văn phòng đại diện:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………

– Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: ………………………………………………………………..

2. Địa bàn đặt trụ sở văn phòng đại diện: ……………………………………………….

Điều 2. Thời hạn hoạt động: …………………………………………………………………

Điều 3. Nội dung hoạt động: …………………………………………………………………

Các hoạt động … (liệt kê các hoạt động đề nghị và được chấp thuận tương ứng theo quy định tại Điều 125 Luật các tổ chức tín dụng);

Điều 4. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện… (tên tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng) – …(tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện… (tên tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng)- …(tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được lập thành năm (05) bản chính: một bản cấp cho … (tên tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng); một bản để đăng ký hoạt động; ba (03) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (một bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố…, một bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện… (tên tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng) – …(tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– UBND tỉnh/TP ……….;
– Bộ Công an (Tổng Cục An ninh);
– Bộ Kế hoạch và đầu tư;
– Lưu: VP, TTGSNH.

THNG ĐỐC

Tải về tại đây: giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien (1)

Hy vọng rằng với mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *