Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm

Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm là mẫu giấy được lập ra để cho phép về việc tổ chức triển lãm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về ngay nhé!

Mẫu giấy phép về việc tổ chức triển lãm

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/GP-…

, ngày  tháng …. năm 

GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Căn cứ Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm;

Căn cứ Quyết định số…/…/…ngày…tháng…năm…của… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của(1)

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép của (2)… ngày… tháng… năm…

(1)… cấp Giấy phép triển lãm với các nội dung sau:

1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép (viết chữ in hoa): ……………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số ………………………………………………

ngày cấp………………………………. nơi cấp…………………………………………………..

– Hộ chiếu số…………………………….. ngày cấp…………….. nơi cấp……………..

2. Nội dung triển lãm

– Tên triển lãm: ………………………………………………………………………………………………

– Mục đích của triển lãm: không vì mục đích thương mại

– Quy mô triển lãm: …………………………………………………………………………………………

– Thời gian triển lãm: Từ ngày… tháng.. .năm… đến ngày… tháng… năm…

– Địa điểm triển lãm …………………………………………………………………………………………

– Số lượng tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm: … (có Danh sách kèm theo)

– Số lượng tác giả: … (có Danh sách kèm theo)

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung trong Giấy phép này và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./.

Nơi nhận:
– (2);
– Thanh tra;
– (3);
– Lưu: VT.

(1)
(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)

_________________

(1) Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2) Tên tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép.

(3) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép.

Tải về tại đây: giay-phep-to-chuc-trien-lam-1

Hy vọng với mẫu giấy phép tổ chức triển lãm do daiabank.com.vn cung cấp sẽ mang lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *