Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất mới nhất

Khi mua bán, sáng nhượng đất, việc kí Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất là vấn đề nan giải và cần thiết, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữ cho người mua đất nắm được cơ sở pháp lý để tin tưởng rằng không bị mất tiền, mất đất trong quá trình giao dịch. Bạn luôn tìm mẫu văn bản mới nhất, được sử dụng nhiều nhất, cùng theo dõi bài viết dưới đây bạn nhé!

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: ……………..CN

………….., ngày…..tháng…..năm……

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): …………………………………………………………….sinh năm……………………….

– Chứng minh nhân dân số:…………do:………………Cấp ngày:……tháng………năm………

– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): …………………………………………………………………sinh năm…………………..

– Chứng minh nhân dân số:……..do:……………………..Cấp ngày:…..tháng……năm……….

– Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

– Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: ……………………………….. Fax………………………………………….(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: …………………………………………………………………..m2

– Loại đất: ………………………………………Hạng đất (nếu có) …………………………………

– Thửa số: ………………………………………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………………….do………………cấp ngày…….. tháng ……………. năm…………….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các  cam kết sau đây :

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ……………………………………………….

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ……………………………………………………………………………

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  …………………………………………………………….

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)……………………………………………………………….

(bằng chữ)  ………………………………………………………………………………………………

– Thời điểm thanh toán …………………………………………………………………………………

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………….

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác………………………………………………………………………………………

– Hợp đồng này lập tại ………………….. ngày……tháng…….năm…………thành…………bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Đại diện Bên chuyển nhượng                                    Đại diện Bên nhận chuyển nhượng

Quyền Sử Dụng Đất                                                     Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)                            (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

Về giấy tờ sử dụng:……………………………………………………………………………………..

Về hiện trạng thửa đất:………………………………………………………………………………..

Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………………………………………..

Loại đất: ……………………………………………………………………………………………………

Diện tích: ………………………………………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:………………………………………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ………………………………………………………..

Về điều kiện chuyển nhượng: ……………………………………………………………………….

 

Ngày …..tháng…..năm…..                                                 Ngày …..tháng …..năm…..

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                                         (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Tải về tại đây: mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *