Mẫu hợp đồng gia hạn

Mẫu hợp đồng gia hạn là mẫu bản hợp đồng được lập ra để gia hạn, để ghi chép về việc ký kết giữa hai bên. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung gia hạn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản hợp đồng gia hạn

HỢP ĐỒNG GIA HẠN

Số:…./HĐGH

Hợp đồng gia hạn này được lập vào ngày…. tháng…. năm giữa:

Bên A: Kho bạc Nhà nước, người đại diện là ông/bà:……………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………… FAX:……………….. E-mail:……………………

Tài Khoản thanh toán VND số:………………………. tại………………………..

Bên B: …(tên nhà tạo lập thị trường), người đại diện là ông/bà:……….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………….. FAX:……………… E-mail:……………………

Tài Khoản thanh toán VND số:……………………… tại…………………………

Căn cứ vào quy định của Hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản số… ngày… tháng… năm… (Hợp đồng nguyên tắc) và Hợp đồng chi tiết số… ngày… tháng… năm… (Hợp đồng chi tiết), hai bên thỏa thuận, thống nhất ký kết Hợp đồng gia hạn với các điều khoản gia hạn như sau:

Điều 1. Điều kiện điều khoản gia hạn hợp đồng

– Căn cứ yêu cầu gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản ngày ………… của Bên B, Bên A đồng ý gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản cho Bên B với chi phí thực hiện hợp đồng gia hạn là…………. (số tiền ghi theo giá thanh toán) trong…. ngày và ngày đáo hạn hợp đồng gia hạn là ngày………

– Bên A cam kết trả lại tiền ký quỹ với giá trị là………. (số tiền) vào ngày đáo hạn hợp đồng. Bên B có trách nhiệm chuyển lại toàn bộ trái phiếu phát hành để đảm bảo thanh khoản cho Bên A.

Điều 2. Hợp đồng gia hạn này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng chi tiết. Hợp đồng gia hạn này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi thành viên hoàn thành đầy đủ các cam kết ở Điều 1 của Hợp đồng này.

Hợp đồng gia hạn này cùng với Hợp đồng chi tiết và Hợp đồng nguyên tắc tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa hai bên.

Hợp đồng gia hạn này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tải về tại đây: ban-gia-han-hop-dong

Hy vọng rằng với mẫu hợp đồng gia hạn do daiabank.com.vn đã chia sẻ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *