Mẫu hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu

Mẫu hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ký kết nguyên tắc phát hành trái phiếu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Số: ……………………… /HĐBLPHTP

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tại ……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)

– Tên tổ chức phát hành: …………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số: …………………………………………………… Tại: ……………………………………………..

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) ………………………………………………………..

II/ Tổ chức bảo lãnh chính

– Tên tổ chức bảo lãnh chính: ………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số: …… …………………………………… Tại: ……………………………………………………….

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) ………………………………………………………..

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Mã trái phiếu:

2. Mệnh giá trái phiếu:

3. Kỳ hạn trái phiếu:

4. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

Điều 2. Tổ chức bảo lãnh chính lựa chọn các tổ chức tham gia vào tổ hợp bảo lãnh, thông báo cho tổ chức phát hành trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực với các nội dung quy định tại Thông tư số …………………. về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính

1. Được lựa chọn các tổ chức tham gia vào tổ hợp bảo lãnh.

2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại ……………………… về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước đối với phần trái phiếu nhận bảo lãnh.

3. Có trách nhiệm phân phối trái phiếu cho thành viên tổ hợp bảo lãnh.

4. Báo cáo Kho bạc Nhà nước về tình hình phân phối trái phiếu thực tế sau mỗi đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Được chỉ định Bảo hiểm xã hội tham gia vào tổ hợp bảo lãnh với khối lượng mua nhất định.

2. Xem xét các văn bản do tổ chức bảo lãnh chính thông báo để dự thảo Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Điều 5. Các cam kết khác …

Điều 6. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

– Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

– Hợp đồng này kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản,./.

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH                                       ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-phat-hanh-trai-phieu

Trên đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu do daiabank.com.vn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cho mình thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *