Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất hiện nay

Mẫu Hợp Đồng Thử Việc là một văn ban hợp đồng lao động ngắn hạn. Theo đó, người lao động có quyền được làm việc và đánh giá môi trường làm việc của mình. Người sử dụng lao động có quyền đánh giá người lao động mà mình tuyển. Vậy mẫu hợp đồng thử việc như thế nào? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết này.

Mẫu hợp đồng thử việc dùng chung mọi trường hợp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Chúng tôi, một bên là Ông:………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………….

Đại diện cho:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Một bên là:………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……. tháng …….. năm ……

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………..

Mang CMND số: ……….. do CA …….. cấp ngày …… tháng …… năm ………..

Thoả thuận ký kết mẫu hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là …. tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …………..

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ:……………………………………………………

Công việc phải làm:

………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ:

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Quyền hạn:

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Những vấn đề về lao động không ghi trong mẫu hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động.

Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………………………………………………………………….

Người lao động(Ký, ghi rõ họ tên) Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-hop-dong-thu-viec-1

Mẫu hợp đồng thử việc hay dùng khác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

…………………., ngày…….tháng…….năm…….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Số: ………../HĐTV

Hôm nay, ngày……..tháng……năm………, Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông/ Bà:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

BÊN B:

Ông/ Bà:……………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………

Mang CMND số:………………………………………………………………………………………..

Thoả thuận ký kết mẫu hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………

Chức danh chuyên môn:…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

Công việc phải làm:…………………………………………………………………………………….

Điều 2: Chế độ làm việc

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ:

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Quyền hạn

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua ký kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên B hoặc bên A trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì được áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động.

Mẫu hợp đồng thử việc này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …

Hợp đồng làm tại:…………………………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                      NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-hop-dong-thu-viec-2

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất hiện nay. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *