Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường dùng cho từng trường hợp

Bạn đang tìm kiếm thông tin về kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay? Hoặc các mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường được dùng cho từng trường hợp? Nếu bạn đang có những thắc mắc này, thì đừng nên bỏ lỡ qua bài viết sau đây chúng tôi sẽ trình bày tất cả những vấn đề trên, trong bài viết này.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho các cam kết bảo vệ môi trường. Theo luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi trường được áp dụng kể từ ngày 1/1/2015.

Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa cơ quan môi trường và doanh nghiệp. Và là quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Từ đó, doanh nghiệp tiến hành đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động. Cũng như trong quá trình thi công công trình. Hồ sơ môi trường này chỉ cần lập 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường dùng cho từng trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

(Địa điểm), ngày….. tháng ….. năm 20…

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..

Gửi đến………………….. kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án (gọi chung là dự án):………………………………………………………………..

1.2. Tên chủ dự án: ……………………………………………………………………………………

1.3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

1.4. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………

1.5. Phương thức liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, Email, số Fax)……………………

II.Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm dự án thực hiện :………………………………………………………………………..

2.2. Loại hình kinh doanh sản xuất, dịch vụ, sản phẩm và số lượng:…………………………..

2.3. Diện tích mặt bằng sản xuất kinh doanh, dịch vụ (m2):……………………………..

2.4. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:………………………………..

2.5. Nhiên liệu sử dụng trong sản xuất: ……………………………………………………………..

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng
Không Không
Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị
Biện pháp khác:…
Bụi Cách ly, phun nước để giảm bụi
Biện pháp khác:…
Nước thải sinh hoạt Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)
Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực
Biện pháp khác:
Nước thải xây dựng Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực
Biện pháp khác:…
Chất thải rắn xây dựng Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác:…
Chất thải rắn sinh hoạt Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác:…
Chất thải nguy hại Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác:…
Tiếng ồn Bố trí thời gian thi công phù hợp
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Biện pháp khác…
Rung Bố trí thời gian thi công phù hợp
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Biện pháp khác
Nước mưa chảy tràn Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác…

IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng
Không Không
Bụi và khí thải Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống
Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói
Biện pháp khác…
Nước thải sinh hoạt Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung
Thu gom và tái sử dụng
Biện pháp khác…
Nước thải sản xuất Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
Thu gom và tái sử dụng
Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý)
Biện pháp khác…
Nước thải từ hệ thống làm mát Giải nhiệt và thải ra môi trường
Thu gom và tái sử dụng
Biện pháp khác…
Chất thải rắn Tự xử lý
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
Mướn đơn vị có chức năng xử lý
Biện pháp khác…
Chất thải nguy hại Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
Biện pháp khác…
Mùi Lắp đặt quạt thông gió
Biện pháp khác…
Tiếng ồn Cách âm để giảm tiếng ồn
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Biện pháp khác…
Nhiệt dư Lắp đặt quạt thông gió
Biện pháp khác…
Nước mưa chảy tràn Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác

V. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

                                                      (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)

Tải về tại đây: ke-hoach-bao-ve-moi-truong

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xét duyệt của Sở Tài nguyên – Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

                                         (Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày…tháng…năm…

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gửi đến…..bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

 • Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là dự án):……….
 • Tên chủ dự án: ……………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………
 • Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………….
 • Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).

Địa điểm thực hiện dự án

Mô tả vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án, kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (ao hồ, sông ngòi, đường giao thông,…).

Các đối tượng về kinh tế – xã hội (khu đô thị, khu dân cư, cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,… ) hiện trạng sử dụng và các đối tượng xung quanh khác.

1.7 Quy mô dự án

Mô tả tóm lược về quá trình thi công xây dựng, công nghệ sản xuất, quy mô/công suất sản xuất; liệt kê danh mục thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.

Các tác động xấu đến môi trường

2.1. Tác động xấu đến môi trường:

 • Nguồn Nước thải:………………………………………………………………………………..
 • Khí thải: ……………………………………………………………………………………………
 • Chất thải nguy hại:……………………………………………………………………………….
 • Chất thải rắn:……………………………………………………………………………………..
 • Chất thải khác:(nếu có)………………………………………………………………………….

Với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin: nguồn phát sinh, lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với nước thải và khí thải phải nêu rõ hàm lượng/nồng độ của từng thành phần ô nhiễm. Đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định  trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.

2.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải

Tóm tắt các tác động xấu đến môi trường (nếu có) do dự án gây ra: trượt, xói mòn, sụt, lở, lún đất, sự xói lở bờ sông, bờ hồ, bờ suối, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng hồ, lòng suối, sự thay đổi mực nước, mặt nước dưới đất, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn. Sự biến đổi khí hậu, sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

 • Bất kỳ chất thải phát sinh nào cũng kèm theo biện pháp giải quyết tương ứng. Trường hợp không có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi, cần nêu rõ lý do và có đề xuất cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết.
 • Sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào. Đối chiếu với các quy định, quy chuẩn hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu đã quy định thì phải nêu rõ lý do. Đồng thời đưa ra các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết.

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, trình bày về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiếu tác động xấu đó. Trường hợp không có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi thì phải nêu rõ lý do và đề xuất kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

 • Giám sát lưu lượng nước thải, khí thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng của dự án. Theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu 1 lần/6 tháng.
 • Các điểm giám sát phải được thể hiện chi tiết trên sơ đồ với chú thích rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

Cam kết

Chúng tôi cam kết tuân theo các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuân thủ theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (nêu rõ và liệt kê cụ thể).

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm theo. Nếu sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Tải về tại đây: ke-hoach-bao-ve-moi-truong-1

Trên đây là Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường dùng cho từng trường hợp do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *