Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động mới nhất hiện nay

Phụ lục hợp đồng lao động là những quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nhất định trong hợp đồng lao động. Dưới đây là Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động mới nhất. Phụ lục hợp đồng lao động có thể xem là một bộ phận của hợp đồng lao động và sẽ có hiệu lực như hợp đồng lao động chính thức (theo điều 24 bộ luật Lao động 2012).

Lưu ý khi ký phụ lục hợp đồng lao động

1. Số lần được phép thay đổi thời hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng:

Theo quy định của pháp luật, thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi 01 lần duy nhất bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã ký (hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Ngoại trừ trường hợp phải kéo dài thời hạn hợp đồng với lao động cao tuổi, lao động là các cán bộ công đoàn không chuyên trách.

(Theo điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

Lưu ý khi ký phụ lục hợp đồng lao động

2. Về thời gian báo trước để ký phụ lục hợp đồng:

Trong cả quá trình thực hiện hợp đồng lao động, cả người lao động và bên sử dụng lao động đều có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động và phải báo cho bên còn lại trước 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng.

Nếu thống nhất được, hai bên sẽ sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký phụ lục hợp đồng lao động.

(Theo điều 35 Bộ luật Lao động 2012)

3. Bị phạt tiền nếu ký sai phụ lục hợp đồng:

Nếu bên sử dụng lao động sửa đổi quá 01 lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng hoặc sửa đổi thời hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã ký với người lao động thì sẽ bị phạt tiền:

  • 2.000.000 đến 05.000.000 triệu đồng với vi phạm từ 11 đến 50 người lao động;
  • 1.000.000 đến 2.000.000 triệu đồng với vi phạm từ 01 đến 10 người lao động;
  • 10.000.000 đến 15.000.000 triệu đồng với vi phạm từ 101 đến 300 người lao động;
  • 05.000.000 đến 10.000.000 triệu đồng với vi phạm từ 51 đến 100 người lao động;
  • 15.000.000 đến 20.000.000 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

(Dựa theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP)

Lưu ý khi các bên thực hiện phụ lục hợp đồng lao động

Tùy vào mục đích khi thống nhất ý kiến và ký Phụ lục hợp đồng lao động, có thể quy định chi tiết hoặc sửa đổi và bổ sung một số điều khoản.

Tuy nhiên, nếu các nội dung trong phụ lục dẫn đến cách hiểu khác hơn so với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động đã ký trước đó.

(Dựa theo khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2012)

Lưu ý khi các bên thực hiện phụ lục hợp đồng lao động

 

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

……………, ngày………tháng……….năm………….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:……../……………

Hôm nay, tại công ty……………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động): ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện:………………………………………………….. Chức vụ:………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………..Fax:…………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………………..

BÊN B (Người lao động): …………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:………………………Giới tính:……………………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………..

Số CMTND:…………………………..Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………………..được ký ngày………tháng…….năm…………căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Điều chỉnh thời hạn của hợp đồng đã nêu tại…………………………. của Hợp đồng lao động số…………………………………………………..ngày…..tháng….năm ……….như sau:

Ông/Bà…………………………………………………..đang làm việc cho……………………………………theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng, có thời hạn từ …………………………….đến ngày……………………………………

– Nay do nhu cầu công việc và năng lực của hai bên, …………………………………và …………………….thống nhất sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động, tăng thêm………………………tháng.

2. Thời gian thực hiện:

Thời hạn hợp đồng này sẽ được tiếp tục thực hiện, bắt đầu tính từ…………………………………………………..đến ngày…………………………………………………..

Phụ lục hợp đồng lao động này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số…………………………………………………..ngày………………………………………………….., được làm thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Văn B

Tải về tại đây: mau-phu-luc-hop-dong

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất hiện nay. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *