Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp theo quy định

Bạn đang tìm hiểu về mẫu Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp. Đây là mẫu quy chế quy định đầy đủ chi tiết các vấn đề liên quan đến chi tiêu trong doanh nghiệp. Đồng thời, nó sẽ rất hữu ích trong việc quản lý chi phí cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp lớn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mẫu quy chế chi tiêu nội bộ qua bài viết dưới đây.

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ SỞ HỮU, DOANH NGHIỆP)

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Luật kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của tên doanh nghiệp, tổ chức.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (HĐTV) tên tổ chức, doanh nghiệp ngày …/…./…về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của tên tổ chức, doanh nghiệp;

Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ trong (tên tổ chức, doanh nghiệp).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày …/…/… Những quy định trước đây trái với quy định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Ban điều hành công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

 • Quy chế này quy định các nội dung, hình thức và định mức chi tiêu của các khoản chi phí phát sinh áp dụng trong công ty…………………………………………………………………….
 • Quy chế này là một trong các cơ sở để Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị, cá nhân, bộ phận đề xuất lãnh đạo phê quyệt các khoản chi tiêu. Nhằm thống nhất và định hướng quản lý tài chính trong nội bộ công ty.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

 • Thực hiện công tác quản lý chặt chẽ các khoản chi. Để giảm chi phí và hạ giá thành dịch vụ, giúp tăng lợi nhuận cho Công ty. Khuyến khích các cán bộ, công nhân, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả, đúng mục đích trong công việc.
 • Quy chế chi tiêu nội bộ được công khai phổ biến cho Ban điều hành công ty, các đơn vị, các phòng ban nghiệp vụ, bộ phận, cá nhân trong Công ty biết để thực hiện và giám sát và kiểm tra.

Chương II

NGUYÊN TẮC CHI TIÊU

Điều 3: Nguyên tắc chi tiêu

 • Tổng Giám đốc/Chủ tịch công ty là người có quyết định phê duyệt tất cả các khoản chi tiêu của công ty.
 • Các khoản chi tiêu phải tiết kiệm, chống lãng phí, đúng mục đích, hiệu quả, hợp pháp.
 • Các khoản chi tiêu phải có chứng từ hợp lệ và hợp lý.
 • Phòng tài chính – kế hoạch chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi tất cả các khoản chi tiêu trong Công ty.

Điều 4: Các khoản chi tiêu:

 • Chi lương, lương làm thêm giờ, BHXH, quỹ khen thưởng, nghỉ phép, phúc lợi, cơm ca, phụ cấp ca ba.
 • Chi phí mua sắm TSCĐ, CCDC, chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ.
 • Công tác phí.
 • Phí văn phòng thẩm, CCDC, điện, điện thoại, nước sinh hoạt, internet.
 • Chi phí hội nghị, tiếp khách.
 • Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện, xe ô tô.
 • Các khoản phí khác (nếu có).

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Thảo luận dân chủ, công khai rộng rãi trong toàn Công ty. Có ý kiến tham gia từ tổ chức Công đoàn. Đồng thời được thông qua ý kiến của hội nghị cán bộ, công nhân, người lao động hàng năm.

1. Quy chế bao gồm các quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Nhằm bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sử dụng có hiệu quả chi phí và tăng cường công tác quản lý trên nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, phân phối theo lao động và trách nhiệm.

2. Chủ tịch HĐQT có quyền quy định mức chi cao hoặc thấp hơn mức chi. Do Nhà nước quy định cho từng nội dung hoạt động trong doanh thu. Quy định từ hoạt động dịch vụ công ích, nhưng không vượt quá hai lần so với định mức quy định.

3. Những nội dung chưa được ban hành trong quy chế chi tiêu nội bộ. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ nhằm phù hợp với nguồn tài chính của Công ty………………..

Tải về tại đây: mau-chi-tieu-noi-bo

Trên đây là Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp theo quy định do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *