Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất hiện nay

Để bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong công ty đặc biệt là vị trí giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng thì sẽ luôn có những mẫu quyết định đi kèm theo, thông thường những vị trí đã nêu trên thì mẫu quyết định bổ nhiệm đều gần như giống nhau. Dưới đây là Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất 2021.

Mẫu bổ nhiệm giám đốc kinh doanh năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN….Số: …/20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

……., ngày…..tháng…..năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY…………………………………………..

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………………………………..

 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần…………………………………………………………….;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty…………………………………………;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ……………………………………………………………….Giới tính:……………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………Quốc tịch:………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số: ………….do công an……………….. cấp ngày:………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Giám đốc
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

 • Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
 • Người đại diện kinh doanh theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc Công ty có các quyền sau:

 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
 • danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức
 • Tuyển dụng lao động;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

 • Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;
 • Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Khônng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riê
 • Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý.

Điều 3: Ông và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận– Như Điều 3

– Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tải về tại đây: mau-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-kinh-doanh

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất hiện nay. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *