Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng mới nhất hiện nay

Bạn muốn tìm Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Vì đây là một trong những vị trí quan trọng trong công ty. Kế toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vậy làm sao để soạn mẫu văn bản này đúng chuẩn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty Cổ Phần

CÔNG TY …………….—————

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên:……………………………..Giới tính:……………………………………………………

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:……..Quốc tịch:…………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … ………………..….. cấp ngày: …/…/………

Nơi đăng ký:……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Sẽ giữ chức vụ: Kế tóan trưởng Công ty cổ phần ……………………………..

Điều 2. Ông/bà ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính của công ty;
 • Giúp ban giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê và hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Phải tổ chức, đôn đốc và kiểm tra các nhân viên kế toán của mình sao cho thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp để thực hiện các công việc có liên quan;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở mỗi bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội và chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động cũng như các quy chế tài chính khác của Công ty.
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ và hợp pháp của các giấy tờ này.

Điều 3. Ông/bà …………………… và những người có liên quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tải về tại đây: mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-1

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH ……..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

………., ngày…..tháng……năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…………………..;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên:………………………….. Giới tính:………………………………………………………….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:…….Quốc tịch……….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký CMND: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH………………………………………………………

Điều 2. Ông/bà………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính của công ty;
 • Giúp giám đốc tổ chức các công tác kế toán, thống kê và hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận khác trong doanh nghiệp phối kết hợp để thực hiện các công việc có liên quan với bộ phận kế toán;
 • Yêu cầu các bộ phận khác trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ và kịp thời;
 • Ông (bà) …………………… được hưởng chế độ lương, bảo hiểm xã hội và chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động cũng như các quy chế tài chính khác của Công ty TNHH…………………………..
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tếphải bảo đảm tính hợp lệ và hợp pháp của các giấy tờ này.

Điều 3: Ông (bà)……………………và những người liên quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:– Như Điều 3

– Lưu VP

 

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Tải về tại đây: mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-2

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất hiện nay . Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *