Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp là văn bản dùng trong trường hợp công ty bị phá sản hay không thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Mẫu gồm các vấn đề về nội dung giải thể, đi kèm với giải quyết các khoản nợ, hợp đồng đã ký kết và chế độ đối với người lao động. Mời bạn đọc cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về thông tin.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp đúng quy định

TÊN CÔNG TY/DN:Số:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     ….ngày….tháng…năm….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Điều ………..của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày……………

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………..

Doanh nghiệp……………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp ……………………………………………………………..

Số Đăng ký kinh doanh…..ngày cấp……….nơi cấp………………………………………

Số Giấy phép thành lập…………..ngày cấp………..nơi cấp……………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể:……………………………………………………………………….

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý và ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý thì doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định về việc giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức hay cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về những hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn và thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng hay nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán)

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức, thời hạn nộp thuế). Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ được nêu trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ……….(nêu rõ số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương, trợ cấp cho người lao động và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất vào ngày / / . (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc và mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp, gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động phải được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / /, (Nêu chi tiết những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý và thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng,thì nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau thì doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài sản, tổ thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người): Quyền, nghĩa vụ Tổ thanh lý và thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước, đồng thời đăng báo ………………….. 3 kỳ liên tiếp.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký kết.

Nơi nhận:– Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: quyet-dinh-giai-the-doanh-nghiep

Trên đây là Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *