Mẫu số B03-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc lưu chuyển tiền tệ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số B03-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B03-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTCNgày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 01
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả 02
3. Tiền thu từ hoạt động dịch vụ 03
4. Tiền chi cho hoạt động dịch vụ 04
6. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro 05
7. Tiền chi trả cho người lao động 06
8. Thuế TNDN đã nộp 07
9. Tiền thu từ hoạt động khác 08
10. Tiền chi cho hoạt động khác 09
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động (20=01+02+…+09) 20
Những thay đổi về tài sản hoạt động
11. Tăng/ giảm các khoản tiền gửi và cho vay 21
12. Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản 22
13. Tăng/ giảm khác về tài sản hoạt động 23
Những thay đổi về công nợ hoạt động
14. Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 24
15. Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay các TCTD 25
16. Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng 26
17. Tăng/ (Giảm) vốn ủy thác cho vay 27
18. Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động 28
20. Chi từ các quỹ (*) 29
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh(30=01+…+29) 30
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ 31
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 32
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (35=31+32) 35
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu 36
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu 37
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=36+37) 40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 30+35+ 40) 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70

….., ngày … tháng … năm …

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bao-cao-chuyen-luu-tien-te

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo chuyển lưu tiền tệ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *