Mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

………, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: ……(Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ)
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ ngày … tháng … năm như sau:

1. Các công cụ nợ bị hoán đổi đã trúng thầu:

Thông tin về công cụ nợ bị hoán đổi trúng thầu Thông tin về việc phong tỏa công cụ nợ
TT Chủ sở hữu công cụ nợ Số tài khoản lưu ký công cụ nợ Khối lượng công cụ nợ sở hữu Khối lượng công cụ nợ trúng thầu hoán đổi đề nghị phong tỏa Ghi chú

(*)

I. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị đăng ký đấu thầu hoán đổi cho khách hàng.

2. Các công cụ nợ được hoán đổi đã trúng thầu

Thông tin về công cụ nợ được hoán đổi trúng thầu Thông tin về việc đăng ký, lưu ký công cụ nợ
TT Chủ sở hữu công cụ nợ Số tài khoản lưu ký công cụ nợ Khối lượng công cụ nợ sở hữu Khối lượng công cụ nợ trúng thầu hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký Ghi chú

(*)

I. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện phong tỏa công cụ nợ theo Mục 1 nêu trên đến ngày hoán đổi công cụ nợ theo thông báo của ……(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ). Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yết công cụ nợ, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký công cụ nợ bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định. Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện đăng ký, lưu ký công cụ nợ được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, ….

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: thong-bao-ket-qua-dau-thau

Hy vọng rằng với mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *