Mẫu thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ

………, ngày... tháng… năm……

Kính gửi:

……(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ)
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ ngày … tháng … năm… như sau:

1. Các công cụ nợ đã trúng thầu bán lại:

Thông tin về công cụ nợ trúng thầu bán lại Thông tin về việc phong tỏa công cụ nợ
TT Chủ sở hữu công cụ nợ Tài khoản lưu ký công cụ nợ Khối lượng công cụ nợ sở hữu Khối lượng công cụ nợ trúng thầu đề nghị phong tỏa Ghi chú

(*)

I. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị đăng ký đấu thầu bán lại cho khách hàng.

2. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện phong tỏa công cụ nợ theo Mục 1 nêu trên đến ngày ……(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) thanh toán tiền mua lại công cụ nợ. Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yết công cụ nợ, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký công cụ nợ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, ….

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: mau-thong-bao-ket-qua-dau-thau

Hy vọng rằng mẫu thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *