Mẫu thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu chính xác

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả đấu thầu tín phiếu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày…. tháng…. năm….

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU

Kính gửi: – Kho bạc Nhà nước
– Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
– Sở Giao dịch chứng khoán

1. Căn cứ thông báo phát hành tín phiếu của Kho bạc Nhà nước số ……… ngày…….., ngày…….. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức đấu thầu phát hành tín phiếu gồm:

Mã tín phiếu Kỳ hạn (tuần) Ngày phát hành Ngày đáo hạn Lãi suất phát hành Khối lượng phát hành
Khối lượng phát hành tại phiên đấu thầu tín phiếu Khối lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu Tổng khối lượng phát hành
(*)

2. Căn cứ vào đăng ký đấu thầu phát hành tín phiếu của các nhà đầu tư tham gia đấu thầu, kết quả phát hành tín phiếu như sau:

STT Nhà tạo lập thị trường Chủ sở hữu tín phiếu Số TK tại ngân hàng thanh toán Khối lượng trúng thầu (**) Lãi suất trúng thầu Giá tiền thanh toán mua tín phiếu Số tài khoản lưu ký
..
..
..

Chú thích:

(*) Thông báo kết quả đấu thầu đối với mỗi mã tín phiếu tại mỗi đợt phát hành tín phiếu.

(**) Khối lượng trúng thầu bao gồm khối lượng trúng thầu tại phiên đấu thầu lúc 10 giờ 30 phút sáng và khối lượng mua thêm ngay sau phiên đấu thầu

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin để quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện lưu ký và theo dõi, quản lý tín phiếu./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: thong-bao-ket-qua-dau-thau-tin-phieu-1

Hy vọng rằng với mẫu thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *