Mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương

Mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương theo phương thức thỏa thuận

………, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương số…. ngày … tháng … năm…, ……(chủ thể tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi, ngừng phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi không thống nhất hoán đổi và đăng ký lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi cụ thể như sau:

1. Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương không thống nhất hoán đổi đề nghị ngừng phong tỏa như sau:

Thông tin về trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương
TT Chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương Số tài khoản lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương sở hữu Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi đã đề nghị phong tỏa Đề nghị tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương
Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đề nghị tiếp tục phong tỏa Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đề nghị ngừng phong tỏa
I. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

2. Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký như sau:

Thông tin về trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi trúng thầu Thông tin về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương
TT Chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương Số tài khoản lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký Ghi chú

(*)

I. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục thực hiện phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương theo Mục 1 nêu trên đến ngày ……(ngày hoán đổi theo hợp đồng đã ký). Vào ngày hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương, sau khi có thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết trái phiếu chính quyền địa phương, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngừng phong tỏa rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định và thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở GDCK (để theo dõi);
– Lưu: VT, …

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: thong-bao-ket-qua-hoan-doi-trai-phieu

Hy vọng rằng với mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *