Mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu

Mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả hoán đổi trái phiếu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu

TÊN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo phương thức thỏa thuận

Hà Nội, ngày... tháng… năm……

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh số…. ngày … tháng … năm…, ……(tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi, ngừng phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi không thống nhất hoán đổi và đămg ký lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi cụ thể như sau:

1. Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh không thống nhất hoán đổi đề nghị ngừng phong tỏa như sau:

Thông tin về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký hoán đổi Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
TT Chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Số tài khoản lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh sở hữu Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký hoán đổi đã đề nghị phong tỏa Đề nghị tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đề nghị tiếp tục phong tỏa Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đề nghị ngừng phong tỏa
I. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

2. Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký như sau:

Thông tin về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi trúng thầu Thông tin về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
TT Chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Số tài khoản lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký Ghi chú

(*)

I. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục thực hiện phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Mục 1 nêu trên đến ngày ……(ngày hoán đổi theo hợp đồng đã ký). Vào ngày hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, sau khi có thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngừng phong tỏa rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định và thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở GDCK (để theo dõi);
– Lưu: VT, …

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: thong-bao-ket-qua-hoan-doi-trai-phieu

Hy vọng rằng với mẫu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *