Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi theo phương thức thỏa thuận

………, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ danh sách đăng ký hoán đổi của chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương, ……(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương (trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi) đăng ký hoán đổi từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …., cụ thể như sau:

Thông tin về trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

Thông tin về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

TT Chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương Số tài khoản lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương sở hữu Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi đề nghị phong tỏa Đơn vị đại diện thỏa thuận hoán đổi

(*)

I. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành lần đầu:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận hoán đổi cho khách hàng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở GDCK (để theo dõi);
– Lưu: VT, …

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: mau-thong-bao-phong-toa-trai-phieu

Hy vọng rằng với mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin bổ ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *