Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa công cụ nợ

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa công cụ nợ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa công cụ nợ. Mẫu nêu rõ lý do phong tỏa… Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa công cụ nợ

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa công cụ nợ Chính phủ đăng ký bán lại theo phương thức thỏa thuận

………, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận mua lại công cụ nợ của Chính phủ số…. ngày … tháng … năm, Kho bạc Nhà nước đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số công cụ nợ của Chính phủ đã ký hợp đồng mua lại và ngừng phong tỏa số công cụ nợ của Chính phủ không thống nhất mua lại, cụ thể như sau:

1. Khối lượng công cụ nợ của Chính phủ đã ký hợp đồng mua lại đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng công cụ nợ của Chính phủ không thống nhất mua lại đề nghị ngừng phong tỏa như sau:

Thông tin về công cụ nợ của Chính phủ đăng ký bán lại Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa công cụ nợ của Chính phủ
TT Chủ sở hữu công cụ nợ Số tài khoản lưu ký công cụ nợ Số tài khoản nhận tiền thanh toán bán lại công cụ nợ Khối lượng công cụ nợ sở hữu Khối lượng công cụ nợ đăng ký bán lại đã đề nghị phong tỏa Đề nghị tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa công cụ nợ
Khối lượng công cụ nợ đề nghị tiếp tục phong tỏa Khối lượng công cụ nợ đề nghị ngừng phong tỏa
I. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã công cụ nợ:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

2. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục phong tỏa công cụ nợ theo Mục 1 nêu trên cho đến ngày Kho bạc Nhà nước thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua lại công cụ nợ của Chính phủ cho chủ sở hữu công cụ nợ. Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yết công cụ nợ của Chính phủ, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký công cụ nợ của Chính phủ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở GDCK (để theo dõi);
– Lưu: VT, …

TỔNG GIÁM ĐỐC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây:mau-thong-bao-tiep-tuc-phong-toa-cong-cu-no

Hy vọng rằng với mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa công cụ nợ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *