Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
V/v thông báo tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký bán lại theo phương thức thỏa thuận

………, ngày… tháng… năm……

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận mua lại trái phiếu chính quyền địa phương số…. ngày … tháng … năm…, ……(Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương đã ký hợp đồng mua lại và ngừng phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương không thống nhất mua lại, cụ thể như sau:

1. Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đã ký hợp đồng mua lại đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương không thống nhất mua lại đề nghị ngừng phong tỏa như sau:

Thông tin về trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký bán lại Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương
TT Chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương Số tài khoản lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương Số tài khoản nhận tiền thanh toán bán lại trái phiếu chính quyền địa phương Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương sở hữu Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký bán lại đã đề nghị phong tỏa Đề nghị tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương
Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đề nghị tiếp tục phong tỏa Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đề nghị ngừng phong tỏa
I. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 A
2 B
3 C
Tổng cộng
II. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

– Ngày phát hành đầu tiên:

– Ngày đáo hạn:

– Lãi suất danh nghĩa:

– Phương thức thanh toán gốc, lãi

1 G
2 H
3 K
Tổng cộng

2. Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán tiếp tục phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương theo Mục 1 nêu trên cho đến ngày ……(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua lại trái phiếu chính quyền địa phương cho chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương. Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yết trái phiếu chính quyền địa phương, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở GDCK (để theo dõi);
– Lưu: VT, …

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: mau-thong-bao-tiep-tuc-phong-toa

Hy vọng rằng với mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *