Quản lý hoạt động của Ngân hàng thương mại

0
437
10 (100%) 1 vote

Hoạt động của Ngân hàng thương mại

Trong quá trình Quản lý hoạt động của Ngân hàng thương mại cần : đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên, bảo đảm mức sinh lời cao, Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa yêu cầu bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên và đảm bảo mức sinh lời cao.

hoạt động của ngân hàng thương mại

Đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên

Đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên đối với khách hàng là một yêu cầu cao nhất, chỉ đạo việc quản lý hoạt động của bất kỳ Ngân hàng thương mại nào. Nó xuất phát từ đặc trưng cơ bản của nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng thương mại là dựa chủ yếu vào vốn bằng tiền nhàn rỗi của xã hội. Hơn nữa , nó cũng là dấu hiệu nói lên khả năng tài chính mạnh hay yếu của một ngân hàng thương mại .

Để duy trì khả năng thanh toán , Ngân hàng Thương mại phải bảo đảm ở mọi thời điểm , toàn bộ tài sản có phải lớn hơn các khoản nợ phải thanh toán. Đồng thời phải bảo đảm trong tổng số tài sản ấy phải có những tài sản có tính thanh khoản cao, đủ đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt , trang trải hết số thiếu trong thanh toán bù trừ , hoặc những nhu cầu vay mượn chính đáng của khách hàng, trong khi vẫn quy định được tỷ lệ dự trữ theo quy định.

Bảo đảm mức sinh lời cao

Mục tiêu cuối cùng của Ngân hàng Thương mại là lợi nhuận . Trong môi trường cạnh tranh, Ngân hàng Thương mại phải phấn đấu để có mức lợi nhuận cao mới mong tồn tại và phát triển . Nó đòi hỏi bất kỳ Ngân hàng Thương mại nào cũng phải đẩy mạnh hoạt động cho vay và đầu tư, tức là cho vay được nhiều với thu nhập tiền lãi cao.

Xử lý hài hòa mối quan hệ

Trong kinh doanh , muốn giữ vững và cạnh tranh được, Ngân hàng Thương mại vừa phải bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên vừa bảo đảm mức sinh lời cao.

– Bảo đảm tỷ lệ cần thiết của vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn hoặc tỷ lệ giữa vốn đó với tổng tài sản có rủi ro.

– Đánh giá khả năng tài chính của Ngân hàng Thương mại trên cơ sở tính điểm theo 5 chỉ tiêu là : Tỷ lệ vốn , chất lượng tài sản có, chất lượng quản lý, tiền lãi và thanh khoản.

– Có biện pháp hữu hiệu phòng chống rủi ro trong kinh doanh và tiến hành phân tích tác động của biến động rủi ro lãi suất đối với thu nhập vủa ngân hàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here