Tác phong lề lối làm việc được đánh giá theo tiêu chí nào?

Tiêu chí tác phong lề lối làm việc là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá Đảng viên. Nhưng không phải, Đảng viên nào cũng biết chính xác những tiêu chí nào được dùng để đánh giá. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết “Tác phong lề lối làm việc được đánh giá theo tiêu chí nào?” dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây, để hiểu chi tiết hơn về nội dung này.

Tác phong lề lối làm việc được đánh giá theo tiêu chí nào?

Đối với Đảng viên

Tác phong lề lối làm việc của Đảng viên gồm những tiêu chí:

 • Phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, đúng nguyên tắc;
 • Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp, đồng chí;
 • Năng động, quyết liệt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ;

Khung tiêu chuẩn đánh giá tác phong lề lối làm việc Đảng viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 • Là đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất,  năng lực đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, với nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác noi theo, học tập.
 • Các tiêu chí đánh giá tác phòng lề lối làm việc, được thể hiên ở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.
 • Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại công chức, cán bộ, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 • Đảng viên là công chức, viên chức, cán bộ phải được xếp loại công chức, viên chức, cán bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
 • Những tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên;
 • Những tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc khác được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

 • Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt từ cấp độ “Trung bình” trở lên.
 • Đảng viên là công chức, viên chức, cán bộ phải được xếp loại công chức, viên chức, cán bộ “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt được mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm
 • Chỉ hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm.
 • Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 • Đảng viên là công chức, viên chức, cán bộ xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”..

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tác phong lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo Quyết định 89/QĐ-TW quy định về những tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc của cấp quản lý, cán bộ lãnh đạo cũng tương tự như Đảng viên, gồm có:

 • Phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, đúng nguyên tắc;
 • Có trách nhiệm với công việc;
 • Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp, đồng chí.
 • Sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

Những tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tiêu chí Yêu cầu cụ thể
Chính trị tư tưởng
 • Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, nhân dân và dân tộc;
 • Kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin, mục tiêu, lý tưởng về chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc và đường lối đổi mới của Đảng;
 • Chấp hành nghiêm sự phân công tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc
 • Lập trường, bản lĩnh, quan điểm chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Hiến pháp,  Cương lĩnh, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, quốc gia – dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì tự do, độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân;
Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật
 • Tâm huyết, có trách nhiệm với công việc; không háo danh; không tham vọng quyền lực; có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp;
 • Phẩm chất đạo đức trong sáng; sống khiêm tốn, trung thực, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong tác phong lề lối làm việc;
 • Tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình.
 • Kiên quyết đấu tranh chống cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, bè phái, thực dụng, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; chính trực, công bằng, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình để trục lợi;
 • Không quan liêu, tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
Trình độ
 • Có trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Nhà nước, Đảng; trình độ ngoại ngữ, tin học cần thiết và phù hợp.
Năng lực, uy tín
 • Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực phân tích, tổng hợp và dự báo;
 • Có khả năng phát hiện những thách thức, mâu thuẫn, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những bất cập, hạn chế trong thực tiễn;
 • Có khả năng chỉ đạo, lãnh đạo;
 • Mạnh dạn đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp, khả thi, hiệu quả để thúc đẩy, phát huy hoặc tháo gỡ;
 • Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công;
 • Gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cá nhân, tập thể; được đảng viên, cán bộ quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.
 • Cần cù, chịu khó, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ;
Sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ trong tiêu chí tác phong lề lối làm việc;
 • Bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định;

Đối với Ban chấp hành trung ương, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị

Theo Quyết định 90/QĐ-TW của Ban Chấp hành trung ương, tác phong lề lối làm việc được đánh giá theo những tiêu chí sau:

 • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc;
 • Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;
 • Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Tác phong lề lối làm việc được đánh giá theo tiêu chí nào?. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *